Handelsbetingelser

Information om EQUIDAN VETLINE ApS

Denne hjemmeside, www.equidan.dk (herefter kaldet Hjemmesiden), er ejet og drevet af det danske firma EQUIDAN VETLINE ApS, CVR-nr. 27927106, Baggeskærvej 56, 7400 Herning (herefter kaldet ”EQUIDAN VETLINE”).

Firmaet kan kontaktes på telefon +45 96 81 40 00 og pr. e-mail på info@equidan.dk.

Aftalegrundlag

Disse betingelser er gældende for alle ordre afgivet af kunden via Hjemmesiden, der resulterer i et køb.

Fravigelse af handelsbetingelserne forudsætter skriftlig aftale mellem EQUIDAN VETLINE og kunden.

Ved placering af en ordre via Hjemmesiden, bekræfter kunden at have læst og accepteret disse betingelser.

Tilbud og ordrebekræftelse

En vare kan bestilles af kunden via Hjemmesiden, men EQUIDAN VETLINE er ikke bundet af kundens bestilling, og bindende aftale er således først indgået, når EQUIDAN VETLINE fremsender skriftlig ordrebekræftelse eller faktura.

EQUIDAN VETLINE forbeholder sig til enhver tid retten til – uden angivelse af begrundelse – at afvise en bestilling fra kunden.

Leveringsbetingelser og leveringstid

Med mindre anden leveringsklausul er aftalt, sker levering fra EQUIDANS VETLINE’s lager i standard emballage i henhold til gældende INCOTERMS 2020 ”ex-works”. Forsendelse sker således for Købers risiko og regning, uanset at levering rent praktisk foranstaltes af EQUIDAN VETLINE.

Der kan gælde særlige fragtvilkår på udvalgte varer. Levering af pallevarer til øer, der ikke har en fast broforbindelse, pålægges et leveringstillæg.

Leveringstid fremgår af faktura eller ordrebekræftelse. Leveringstiden er omtrentlig og er afhængig af kundens betaling af fakturaen for så vidt angår forudbetalende kunder. Delleverancer kan finde sted.

Der tages forbehold for udsolgte varer og forsinket levering ved EQUIDAN VETLINE’s grossister.

Nægter kunden eller er kunden ude af stand til at modtage leverancen på det aftalte tidspunkt, skal kunden afholde EQUIDAN VETLINE’s udgifter og/eller tab i forbindelse hermed, herunder også opbevaringsomkostninger, indtil kunden har accepteret levering på de aftalte vilkår.

Priser og betalingsbetingelser

Alle priser (herunder priser angivet i kataloger og på Hjemmesiden) angives i DKK, inkl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter.

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres som følge af ændringer i indkøbspriser, råvare-priser, valutakurser, fragt, told, skatter og lignende, er EQUIDAN VETLINE berettiget til at ændre de overfor kunden tilbudte og/eller aftalte priser med ti (10) dages varsel.

Priserne er kun gældende inden for Danmarks grænser, ekskl. Grønland og Færøerne.

Betaling sker netto kontant, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt. Beløbet bliver trukket, når varerne afsendes fra EQUIDAN VETLINE’s lager.

Produktinformation

Alle oplysninger om vægt, dimensioner og kvalitet samt tekniske og andre data, der fremgår af kataloger og andet reklamemateriale er vejledende og kun bindende i det omfang, de udtrykkeligt fremgår af fakturaen.

Fortrydelsesret

Som kunde hos EQUIDAN VETLINE har man 14 dages fortrydelsesret. Kunden skal senest 14 dage fra modtagelsen af varen gøre fortrydelsesretten gældende.

Fortrydelses- og returretten skal senest 14 dage fra modtagelsen af varen skriftligt meddeles til info@equidan.dk. I meddelelsen skal det klart fremgå, at kunden ønsker at udnytte fortrydelsesretten. Kunden kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelsen af varen uden samtidig at give EQUIDAN VETLINE besked.

Beløbet som refunderes er købesummen inklusiv eventuelle leveringsomkostninger. Kunden betaler selv for returfragten. Kunden hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

Hvis emballagen er brudt, betragter EQUIDAN VETLINE varen som brugt, hvilket betyder, at kunden ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Varer med brudt emballage kan ikke returneres.

Risikoen for at transportere varen retur til EQUIDAN VETLINE påhviler kunden.

Kunden vil modtage en mail, når EQUIDAN VETLINE modtager varen retur på vores adresse. Beløbet refunderes ved elektronisk tilbageførelse af pengene til kontoen, hvortil det anvendte betalingskort er tilknyttet. Ved en elektronisk tilbageførsel kan der gå op til fem bankdage fra EQUIDAN VETLINE har modtaget varerne, og til pengene er overført til kundens konto.

Varer undtaget fra fortrydelsesretten

Følgende varetyper er undtaget:

  • Levering af varer, som må antages at blive forringet eller forældet hurtigt.
  • Levering af forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret og, hvor forseglingen er blevet brudt efter leveringen.

Returnering

Returnering kan ske på følgende måder:

  • Nægte at modtage varen fra postvæsnet. Kunden skal gøre postvæsnet opmærksom på, at varen straks skal returneres til EQUIDAN VETLINE.
  • Modtage varen fra postvæsnet og returnere varen inden for 14 dage til EQUIDAN VETLINE. Kunden bedes vedlægge en kopi af fakturaen for de købte varer, som dokumentation for de returnerede varer.
Returadressen er:

EQUIDAN VETLINE
Baggeskærvej 56
7400 Herning

Alle produkter, der returneres, skal være forsvarligt indpakket.

Ansvar for forsinkelse

Er aftalen skriftligt betinget af et fast leveringstidspunkt, betragtes enhver forsinkelse som væsentlig. I øvrige tilfælde vil levering senest 10 dage efter det oplyste leveringstidspunkt på grund af EQUIDAN VETLINE’s forhold i enhver henseende betragtes som rettidig levering.

Såfremt forsinkelse skyldes, at EQUIDAN VETLINE er i en situation som angivet i punkt 13 (force majeure), udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer. Nærværende bestemmelse finder anvendelse, uanset om årsagen til forsinkelsen indtræffer før eller efter udløbet af den aftalte leveringstid.

Reklamation og mangler

Ved levering opfordres kunden til straks, og senest inden rimelig tid fra modtagelse, at undersøge det købte.

Reklamation over mangler skal ske skriftligt til info@equidan.dk inden rimelig tid efter kunden er blevet opmærksom på manglen. Hvis kunden reklamerer inden 2 måneder efter, at manglen er opdaget, vil reklamationen altid være rettidig.

Som forbruger har man 2 års reklamationsret, hvilket betyder, at man enten kan få varen repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation, hvis reklamationen er berettiget. Enhver reklamation efter dette tidspunkt vil blive afvist.

EQUIDAN VETLINE skal hurtigst muligt efter at have fået kendskab til en mangel iværksætte tiltag for at rette manglen. EQUIDAN VETLINE betaler ikke for udgifter, som kan forekomme, hvis kunden på eget initiativ iværksætter tiltag for at udbedre manglen, såfremt det ikke på forhånd er aftalt med EQUIDAN VETLINE.

I tilfælde af rettidig og berettiget reklamation er EQUIDAN VETLINE’s ansvar begrænset til vederlagsfri levering af en ny tilsvarende vare inden rimelig tid. EQUIDAN VETLINE er dog efter eget valg berettiget til i stedet at betale kunden en erstatning, der maksimalt kan udgøre fakturaværdien for varen, der er omfattet af manglen. EQUIDAN VETLINE yder i øvrigt ikke erstatning eller kompensation.

Ansvarsbegrænsning

Kunden kan kun gøre krav på rettigheder, der udtrykke-ligt er anført i disse vilkår eller, som følger af deklaratoriske lovregler.

EQUIDAN VETLINE giver ingen garantier, udtrykkelige, underforståede, lovmæssige eller ej, medmindre andet er skriftligt aftalt med kunden.

Endvidere frasiger EQUIDAN VETLINE sig specifikt enhver garanti for varens egnethed til bestemte formål, medmindre andet er angivet direkte på disse vilkår.

EQUIDAN VETLINE’s ansvar og forpligtelse til at udbedre mangler omfatter ikke mangler, der opstår som følge af fejlagtig opbevaring, kundens anvendelse af en vare i forbindelse med andet tilbehør, som direkte eller indirekte påvirker varens funktionalitet, fejl der opstår som følge af kundens modifikation af varen på nogen måde, defekter der opstår som følge af kundens anvendelse af varen på en måde, den ikke er beregnet til, defekter opstået som følge af uagtsomhed på vegne af kunden eller tredjemand, fra slitage, ulykke, brand eller andre eksterne årsager, ændringer eller reparation, kommerciel brug eller mangler i relation til manglende opfyldelse af krav eller ønsker til funktionalitet, som ikke udtrykkeligt og klart er beskrevet i ordrebekræftelsen.

Ovenstående begrænsninger af ansvar gælder også for EQUIDAN VETLINE så vidt EQUIDAN VETLINE måtte blive ansvarlig over for kunden uden for kontrakt.

EQUIDAN VETLINE’s eventuelle rådgivning i forbindelse med kundens køb er alene at betragte som værende af vejledende karakter, og EQUIDAN VETLINE påtager sig intet ansvar herfor, og er således ikke ansvarlig for varens egnethed til bestemte formål.

Produktansvar

EQUIDAN VETLINE påtager sig produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende lovgivning herom, men påtager sig ikke ansvar i videre omfang, end hvad der følger af loven.

Force majeure

EQUIDAN VETLINE er i intet tilfælde ansvarlig for mangler, forsinkelse eller andre skader, hvis sådanne skyldes forhold, som EQUIDAN VETLINE ved aftalens indgåelse ikke burde have påregnet, herunder krig, terror, hær-værk, ildsvåde, blokade, beslaglæggelse, mobilisering, import- og eksportrestriktioner, politiske uroligheder, strejke, lockout, valutarestriktioner, mangel på arbejdskraft eller vareleverancer, usædvanlige naturbegivenheder, restriktioner af drivkraft samt mangler ved eller forsinkelse af leverancer fra underleverandører, epidemier eller lign.

EQUIDAN VETLINE’s immaterielle rettigheder

Kunden er bekendt med, at alle immaterielle rettigheder til EQUIDAN VETLINE’s varemærker tilkommer EQUIDAN VETLINE.

Lovvalg og værneting

Disse betingelser og alle ordre, aftaler og leverancer fra EQUIDAN VETLINE er underlagt dansk lov med undtagelse af CISG. Tvister skal afgøres ved EQUIDAN VETLINE’s hjemting som første instans.

Databehandling

Enhver databehandling foretages i overensstemmelse med EQUIDAN VETLINE’s Privatlivspolitik.

Klageadgang

Hvis du som forbruger vil klage over dit køb, skal du kontakte EQUIDAN VETLINE på info@equidan.dk. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du sende en klage til:

Center for Klageløsning
Nævnenes Hus
Toldboden 2
8800 Viborg

Har du bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal.

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Equidan Vetline

Vi sender dig gode tips, produktnyheder og andre spændende ting, som kun kommer i nyhedsbrevet.